Adatkezelési tájékoztató

/
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 1. Általános rendelkezések

A Cheblon Kft. (8419 Csesznek, Wathay Ferenc u. 31.), a Ferrata Vendégház üzemeltetőjeként minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy a szállást foglaló, személyes adataikat megadó vendégeink már a foglalás, illetve személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy cégünk adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli. Az e tájékoztatóban foglaltakhoz cégünk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, az itt leírtakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk.

Fenntartjuk ugyanakkor a jelen egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, ez esetben az érintetteket előzetesen tájékoztatni fogjuk.  Kérjük, amennyiben kérdése van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, az info@ferratavendeghaz.hu e-mail címre, vagy postai úton a Ferrata Vendégház (8419 Csesznek, Wathay Ferenc u. 55-57.) levelezési címre írjon levelet nekünk. Cégünk tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, illetve némely esetben az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Adatkezeléseink megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”).

Az adatkezelő elérhetőségei:

Név: Cheblon Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Székhely és postacím: 8419 Csesznek, Wathay Ferenc u. 31.

Cégjegyzékszám: 19 09 520820

Adószám: 26302168-2-19

E-mail cím: info@ferratavendeghaz.hu

Telefonszám: +36 (30) 607 7905

Honlap: www.ferratavendeghaz.hu

Képviseli: Nagy Ádám, ügyvezető

Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk.

 1. Az érintettek köre

Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen a vendégek, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói.

 1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
  1. Online szállásfoglalással összefüggő adatkezelés

Cégünk lehetőséget biztosít online szállásfoglalásra annak érdekében, hogy gyors, kényelmes és költségmentes módon foglalhasson szobát a Ferrata Vendégházba.

A személyes adatok kezelője: Cheblon Kft. (8419 Csesznek, Wathay Ferenc u. 31.)

Az adatkezelés célja: a szállásfoglalás megkönnyítése, költségmentessé, hatékonyabbá tétele, a szállást foglaló vendéggel történő kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja: a szállást foglaló személy előzetes hozzájárulása. A jelen tájékoztató elfogadásával az érintett kifejezett hozzájárulását adja a személyes adatai jelen pont szerint kezeléséhez.

A kezelt személyes adatok köre: megszólítás; vezetéknév és keresztnév; lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám;) telefonszám; e-mail cím; gazdasági társaság esetében cégnév és székhely, bankkártya száma, CVC kód, SZÉP-kártya adatok (azonosító, kártyán szereplő név). Online bejelentőlap kitöltése esetén a következő adatokat is kezeli a szálláshely: személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél, vagy jogosítvány) száma, állampolgárság, születési hely és dátum, a gépjármű rendszáma.

Az adatkezelés időtartama: a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év.

Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az online szállásrendszerhez informatikai szolgáltató segítségét veszi igénybe a következők szerint.

Adatfeldolgozó neve

Székhelye

Adatfeldolgozói feladat leírása

 NetHotelBooking Kft.

8200 Veszprém, Boksa tér 1/A

A RESnWEB rendszer révén az online szállásfoglalás lehetőségének biztosítása, pre-arrival e-mail modul működtetése

A jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatfeldolgozó – a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – további adatfeldolgozókat vegyen igénybe a következők szerint

További adatfeldolgozó neve

Székhelye

Adatfeldolgozói feladat leírása

The Rocket Science Group, LLC*

675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA

A foglalási rendszerbe integrált Mandrill szoftver tulajdonosa. E szoftver felelős a visszaigazolásokat, értesítéseket megjelenítő automatikus emailek küldéséért foglalás, ajánlatkérés, ajánlatadás, pre-arrival emailküldés, ajándékutalvány-értékesítés és elégedettségmérés esetén.

Triptease Limited

WeWork 3 Waterhouse Square 138-142 Holborn London EC1N 2SW United Kingdom

Online chat funkció, amelynek segítségével a vendég kapcsolatot tarthat a szállodával, gyors és hatékony módon kezelheti foglalásait.

BIG FISH Payment Services Kft.

1066 Budapest, Nyugati tér 1-2

A fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára.

OTP Mobil Kft.

1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

A fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Barion Payment Zrt.

1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület

A fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Creative Management Kft.

8200 Veszprém, Boksa tér 1. A ép.

Szerverhoszting feladatok ellátása

Wildbit, LLC*

225 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106, USA 

A foglalási rendszerbe integrált szoftver tulajdonosa. E szoftver felelős a visszaigazolásokat, értesítéseket megjelenítő automatikus emailek küldéséért foglalás, ajánlatkérés, ajánlatadás, pre-arrival emailküldés, ajándékutalvány-értékesítés és elégedettségmérés esetén.

*Az Adatfeldolgozó székhelye az Egyesült Államokban van, így a részére történő adattovábbítás harmadik országba történő adattovábbításnak minősül. Ugyanakkor a The Rocket Science Group és a Wildbit önként csatlakozott az Európai Unió és az Egyesült Államok kormánya által kötött adatvédelmi egyezményhez (EU-US Privacy Shield Agreement), vállalva a személyes adatok védelmének magas szintjét, így az adattovábbításnak további jogi akadálya nincsen.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok szolgáltatása önkéntes. Fontos körülmény, hogy a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező, ezek elmaradása esetén nem véglegesíthető foglalás. A további mezők üresen hagyása ilyen következménnyel nem jár.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)

a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

b) kérelmezheti azok helyesbítését,

c) kérelmezheti azok törlését,

d) visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását: ebben az esetben a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

e) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),

f) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

g) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk:

• A foglalással az érintett arról is nyilatkozik, hogy megadott adatai a valóságnak megfelelnek, valamint a 16. életévét már betöltötte.

• Praktikus és releváns információkkal, időjárás előrejelzéssel, programajánlatokkal, online bejelentkezési lehetőséggel igyekszünk segíteni a vendégeket az utazásuk előkészítésében és lerövidíteni a bejelentkezéssel töltött időt érkezéskor, ezért érkezésük előtt egy ún. pre-arrival emailt küldünk nekik a szállással, az utazással és a programlehetőséggekkel kapcsolatos információkról. A pre-arrival levél alapján a vendég online bejelentőlapot tölthet ki, amellyel a szálláshelyre való bejelentkezését gyorsíthatja meg érkezéskor.

• Cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Cégünk adatfeldolgozói szerződést kötött az adatfeldolgozói feladatokra, amelyben a NetHotelBooking Kft. vállalja, hogy további adatfeldolgozó igénybevétele esetén kötelezően alkalmazza azokat az adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír számára, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az adatfeldolgozó esetében is biztosítjuk.

  1. Ajánlatkéréssel összefüggő adatkezelés

Cégünk lehetőséget biztosít arra, hogy elektronikus úton ajánlatot kérjenek vendégeink. Az ajánlatot automatizált rendszer útján, a szabad kapacitásokra is figyelemmel adja meg cégünk.

A személyes adatok kezelője: Cheblon Kft. (8419 Csesznek, Wathay Ferenc u. 31.)

Az adatkezelés célja: előzetes tájékozódás a vendégház árairól

Az adatkezelés jogalapja: a szállást foglaló személy előzetes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, illetve az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

A kezelt személyes adatok köre: megszólítás; vezetéknév és keresztnév; telefonszám; e-mail cím; szállóvendégek száma.

Az adatkezelés időtartama: a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év.

Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az online ajánlatkérő rendszer működtetéséhez informatikai szolgáltató segítségét veszi igénybe a következők szerint.

Adatfeldolgozó neve

Székhelye

Adatfeldolgozói feladat leírása

NetHotelBooking Kft.

8200 Veszprém, Boksa tér 1/A

Ajánlatkérő modul működtetése

A jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatfeldolgozó – a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – további adatfeldolgozókat vegyen igénybe a következők szerint:

További adatfeldolgozó neve

Székhelye

Adatfeldolgozói feladat leírása

The Rocket Science* Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA

A foglalási rendszerbe integrált Mandrill szoftver tulajdonosa. E szoftver felelős a visszaigazolásokat, értesítéseket megjelenítő automatikus emailek küldéséért foglalás, ajánlatkérés, ajánlatadás, pre-arrival emailküldés, ajándékutalvány-értékesítés és elégedettségmérés esetén.

Creative Management Kft.

8200 Veszprém, Boksa tér 1. A ép.

szerverhoszting feladatok ellátása

Wildbit, LLC*

225 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106, USA

A foglalási rendszerbe integrált szoftver tulajdonosa. E szoftver felelős a visszaigazolásokat, értesítéseket megjelenítő automatikus emailek küldéséért foglalás, ajánlatkérés, ajánlatadás, pre-arrival emailküldés, ajándékutalvány-értékesítés és elégedettségmérés esetén.

*Az Adatfeldolgozó székhelye az Egyesült Államokban van, így a részére történő adattovábbítás harmadik országba történő adattovábbításnak minősül. Ugyanakkor a The Rocket Science Group és a Wildbit önként csatlakozott az Európai Unió és az Egyesült Államok kormánya által kötött adatvédelmi egyezményhez (EU-US Privacy Shield Agreement), vállalva a személyes adatok védelmének magas szintjét, így az adattovábbításnak további jogi akadálya nincsen.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok szolgáltatása önkéntes. Fontos körülmény, hogy a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező, ezek elmaradása esetén a vendégház nem tud ajánlatot adni. A további mezők üresen hagyása ilyen következménnyel nem jár.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)

a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

b) kérelmezheti azok helyesbítését,

c) kérelmezheti azok törlését,

d) visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását: ebben az esetben a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

e) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),

f) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

g) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Cégünk adatfeldolgozói szerződést kötött az adatfeldolgozói feladatokra, amelyben a NetHotelBooking Kft. vállalja, hogy további adatfeldolgozó igénybevétele esetén kötelezően alkalmazza azokat az adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír számára, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az adatfeldolgozó esetében is biztosítjuk.

  1. A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők bejelentkezésével kapcsolatos kötelező nyilvántartás és adatszolgáltatás

A szálláshelyen való bejelentkezéskor az Adatkezelő rögzíti az előírásnak megfelelő adatokat a VIZA elnevezésű, többszörös, aszimmetrikus titkosítással védett informatikai rendszerben, azaz a Kormány rendeletében kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen. Az adatok nyilvántartásának a célja, hogy az Érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése megvalósulhasson. A VIZA elsődleges célja tehát a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelmének elősegítése.    

Az adatkezelés célja: A Kormány által kijelölt célok támogatása és a törvényi kötelezettség végrehajtása szükségessé teszi a személyes adatok kezelését.

Kezelt adatok köre:

A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő Érintett:

 • családi és utóneve
 • születési családi és utóneve
 • születési helye és ideje
 • neme
 • állampolgársága
 • anyja születési neve

A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő Érintett:

 • személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve útiokmányának azonosító adatai,
 • azonosító okmányának beszkennelt képe
 • harmadik országbeli állampolgár esetében a vízum vagy tartózkodási engedély száma,
 • a beutazás időpontja és helye,

A szálláshely-szolgáltatáshoz kapcsolódó információk:

 • a szálláshely pontos címe,
 • a szálláshely igénybevételének kezdő és várható, valamint tényleges befejező időpontja.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c,). Az adatszolgáltatás folyamatát a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény írja elő és szabályozza.

Az adatkezelés időtartama: A tudomására jutást követő első év utolsó napjáig szükséges tárolni az adatszolgáltatás céljából kezelt adatokat. Az adatkezelő ezt követően törli a nyilvántartásban szereplő személyes adatokat. A VIZA rendszer legfeljebb két éven keresztül őrzi meg az oda beküldött adatokat.

Adattovábbítás: A tárhelyszolgáltató tevékenysége – a szálláshely-szolgáltató adatfeldolgozójaként – kizárólag az adat tárhelyen a Kormány rendeletében kijelölt titkosítási eljárást biztosító által titkosított formában történő tárolására és az adathoz – a szálláshely-szolgáltató és a szálláshely-szolgáltató útján törvényben arra feljogosított személy vagy szerv számára – történő hozzáférés biztosítására terjed ki. A rögzített vendégadatok a VIZA rendszerbe titkosítottan kerülnek be, azokhoz kizárólag az illetékes szervek férhetnek hozzá, a tárhelyszolgáltató, illetve a feltöltést lehetővé tevő okmányolvasó szoftver üzemeltetője a tárhelyen tárolt adatot nem ismerheti meg.

  1. Elégedettségméréssel kapcsolatos személyes adatkezelés

Vendégházként célunk, hogy vendégeinknek szolgáltatásainkat magas színvonalon nyújtsuk, ezért folyamatosan kérünk visszajelzést vendégeinktől a vendégházban tartózkodásuk során gyűjtött tapasztalataikról.

A személyes adatok kezelője: Cheblon Kft. (8419 Csesznek, Wathay Ferenc u. 31.)

Az adatkezelés célja: visszajelzés kérése a szállóvendégektől szolgáltatásaink további fejlesztése, javítása érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: a vendégház üzemeltetőjének jogos érdeke– GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

A jogos érdek megjelölése: cégünknek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a visszajelzések alapján szolgáltatásaink fejlesztéséhez információt kapjunk.

A kezelt személyes adatok köre: név, nem, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év.

Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az online szállásrendszerhez informatikai szolgáltató segítségét veszi igénybe a következők szerint.

Adatfeldolgozó neve

Székhelye

Adatfeldolgozói feladat leírása

NetHotelBooking Kft.

8200 Veszprém, Boksa tér 1/A

Elégedettségmérő modul működtetése

A jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatfeldolgozó – a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – további adatfeldolgozókat vegyen igénybe a következők szerint:

További adatfeldolgozó neve

Székhelye

Adatfeldolgozói feladat leírása

The Rocket Science Group, LLC*

675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA

A foglalási rendszerbe integrált Mandrill szoftver tulajdonosa. E szoftver felelős a visszaigazolásokat, értesítéseket megjelenítő automatikus emailek küldéséért foglalás, ajánlatkérés, ajánlatadás, pre-arrival emailküldés, ajándékutalvány-értékesítés és elégedettségmérés esetén.

Creative Management Kft.

8200 Veszprém, Boksa tér 1. A ép.

Szerverhoszting feladatok ellátása

Wildbit, LLC*

225 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106, USA

A foglalási rendszerbe integrált szoftver tulajdonosa. E szoftver felelős a visszaigazolásokat, értesítéseket megjelenítő automatikus emailek küldéséért foglalás, ajánlatkérés, ajánlatadás, pre-arrival emailküldés, ajándékutalvány-értékesítés és elégedettségmérés esetén.

*Az Adatfeldolgozó székhelye az Egyesült Államokban van, így a részére történő adattovábbítás harmadik országba történő adattovábbításnak minősül. Ugyanakkor a The Rocket Science Group és a Wildbit önként csatlakozott az Európai Unió és az Egyesült Államok kormánya által kötött adatvédelmi egyezményhez (EU-US Privacy Shield Agreement), vállalva a személyes adatok védelmének magas szintjét, így az adattovábbításnak további jogi akadálya nincsen.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem kap elégedettségmérő kérdőívet cégünktől.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)

a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

b) kérelmezheti azok helyesbítését,

c) kérelmezheti azok törlését,

d) visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását: ebben az esetben a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

e) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),

f) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

g) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Cégünk adatfeldolgozói szerződést kötött az adatfeldolgozói feladatokra, amelyben a NetHotelBooking Kft. vállalja, hogy további adatfeldolgozó igénybevétele esetén kötelezően alkalmazza azokat az adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír számára, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az adatfeldolgozó esetében is biztosítjuk.

  1. Cookie kezelés

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, nyomon követése, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, személyre szabott kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: maximum 90 nap

Adatfeldolgozó neve

Székhelye

Adatfeldolgozói feladat leírása

NetHotelBooking Kft.

8200 Veszprém, Boksa tér 1/A

A felhasználók és aktuális munkamenetük azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, személyre szabott kiszolgálás.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás igénybevételének lehetetlenülése a fenti, 2-5. pontokban körülírt szolgáltatások tekintetében.

  1. Honlap szervernaplózása

A nethotelbooking.net weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Cégünknek jogos érdeke fűződik a weboldal biztonságos működéséhez.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.

Az adatkezelés időtartama: maximum 90 nap.

Adatfeldolgozó neve

Székhelye

Adatfeldolgozói feladat leírása

NetHotelBooking Kft.

8200 Veszprém, Boksa tér 1/A

Látogatói adatok és a szerver működéséhez szükséges információk rögzítése

További információk: cégünk a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése: A portál html kódja a cégünktől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók.

Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

  1. Egyszeri információkérés/folyamatos rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Ilyen például az elektronikus alapú kapcsolattartás; az érintettel folyatott e-mailváltás, a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb.

A személyes adatok kezelője: Cheblon Kft. (8419 Csesznek, Wathay Ferenc u. 31.)

Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának, például a szálláshely-szolgáltatás igénybevételéről, az adatkezelés jogalapja alapulhat a szerződéskötésen is. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, valamint más, jogszabályban meghatározott más jogalapon is, lehet például jogszabály alapján kötelező.

A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév és keresztnév; telefonszám; e-mail cím; kérdés tartalma.

Az adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy ha az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke, vagy kötelezettség teljesítése megkívánja, akkor a cél megvalósulását követően, az érdek megszűnéséig, vagy kötelezettség teljesítésének fennállásáig. Ha az adatkezelés módja vagy más alapján jogszabály kötelezően meghatározza az adatkezelés időtartamát, úgy az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatokat.

  1. Bejelentkezés és a bejelentő lap/vendég- és idegenforgalmi nyilvántartás

Érintett az érkezésekor, a lefoglalt és visszaigazolt szobájának elfoglalása előtt bejelentőlapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alább megadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá az érintett beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti.

A személyes adatok kezelője: Cheblon Kft. (8419 Csesznek, Wathay Ferenc u. 31.)

Az adatkezelés célja: a jogszabályoknak (különösen az idegenrendészeti és idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályoknak) történő maradéktalan megfelelés biztosítása, a szálláshely szolgáltatási szerződés létrejötte, továbbá teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, valamint az esetleges igényérvényesítés és kapcsolattartás az érintettel.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzat idegenforgalmi adó megállapítására vonatkozó rendelete alapján, kötelező az adatkezelés a név, születési hely és idő, lakcím, állampolgárság vonatkozásában, így azok az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének jogszabályi feltételei.

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy tekintettel a 2011. évi CXII. törvény 6.§ 5. bekezdésében foglaltakra, az érintett által önként megadott adatokat az adóval (különösen az idegenforgalmi adóval) kapcsolatos jogszabályokból fakadó kötelezettségeinek teljesítése céljából, valamint jogos érdekeinek érvényesítése céljából, az érintett további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

A papíralapú bejelentkező lapok és egyéb papíralapú, adatokat tartalmazó iratok őrzésére, tárolására, megsemmisítésére vonatkozóan az Adatkezelő a jelen szabályzatnak és az Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően jár el.

Az adatkezelés jogalapja: A bejelentkezés, a bejelentő lap kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul, de a szolgáltatások igénybevételének feltétele, és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény által meghatározott adatok vonatkozásában– ha azokat az érintett önkéntesen megadta -, az adatkezelés kötelező.

A kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév; születési hely, idő; lakcím; telefonszám; e-mail cím; személyi igazolvány szám; gépkocsi rendszáma; állampolgárság; fizetés módja; érkezés és elutazás dátuma. Idegenforgalmi adó mentesség megállapításával kapcsolatos ügyben az önkormányzati adóhatóság részére az alábbi adatok kerülhetnek továbbításra: vezeték- és keresztnév; születési hely, idő; érkezés és elutazás dátuma. A bejelentőlapon az e-mail cím megadása nem kötelező. A bejelentő apon az e-mail cím megadásával az érintett önkéntesen feliratkozik Adatkezelő által működtetett hírlevél szolgáltatásra. Az erre vonatkozó tájékoztatás a bejelentőlapon került feltüntetésre. A hírlevélre vonatkozóan egyebekben a jelen szabályzatban foglaltak az irányadóak.

Az adatkezelés időtartama: jogszabály alapján kötelező adatok esetén a felvételtől számított 5 évig, hírlevél esetén az érintett kérésére törlésig, egyéb adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nem jön létre szerződés a vendégház szobára vonatkozóan, vagy nem állapítható meg idegenforgalmi adó-mentesség

  1. Kamerarendszer

A vendégház területén térfigyelő kamerák üzemelnek az érintettek személyi és vagyoni biztonsága érdekében és egyéb célokból. Ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató tábla hívja fel a bejáratnál.

A személyes adatok kezelője: Cheblon Kft. (8419 Csesznek, Wathay Ferenc u. 31.)

Az adatkezelés célja: az adatkezelő tulajdonában álló vagyon védelme, jogsértő cselekmények megelőzése, bizonyítása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke. Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a tulajdonában álló vagyon megóvásához, a székhelyén történő jogsértések megelőzéséhez, illetve bizonyításához.

A kezelt adatok köre: A Ferrata Vendégház területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai. Az adatszolgáltatás automatikus, az ingatlanra történő belépéssel megtörténik.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában 3 munkanap.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: A felvétel tárolásának helye: az Adatkezelő üzemeltetésében álló, 8419 Csesznek, Wathay Ferenc u. 55-57. szám alatt található iroda. A felvételeket fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket. A kamerák aktuális képének megtekintésére, adathordozóra rögzítésére kizárólag az Adatkezelő erre kijelölt munkavállalója jogosult.

A vendégteret megfigyelő kamerák helye és azok látószöge:

Kameraszáma

A kamerák helye

Terület, amelyre a kamera látószöge irányul

2.

étterem

étterem belső tér a bejárattól a bárpultig

4.

wellness épület ÉK-i homlokzata

bejárati kapu ingatlanon belüli része és a mellette lévő 2-2 parkolóhely

5.

wellness részleg földszint, medencetér

felnőtt medence

6.

wellness épület ÉK-i homlokzata

étterem melletti parkoló

7.

wellness részleg földszint, bejárati folyosó

wellness bejárati folyosó

8.

wellness részleg földszint, medencetér

gyermekmedence és jacuzzi

9.

wellness részleg alagsor

wellness szaunatér

14.

wellness épület DK-i homlokzata

wellness kültéri terasz és mögötte lévő parkolóhelyek

Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk a kamerarendszer üzemeltetése során karbantartási munkálatok és technikai segítségnyújtás miatt szolgáltató partner segítségét veszi igénybe az alábbiak szerint.

Adatfeldolgozó neve

Székhelye

Adatfeldolgozói feladat leírása

SynerinSoft Kft.

1035 Budapest, Szentendrei út 28. 5. emelet 28.

Kamerarendszer működtetéséhez szükséges technikai feladatok biztosítása.

  1. Vendégkönyv

Érintett a Ferrata Vendégház recepcióján papír alapon elérhető vendégkönyvbe véleményt, megjegyzést írhat adatainak megadásával párhuzamosan.

A személyes adatok kezelője: Cheblon Kft. (8419 Csesznek, Wathay Ferenc u. 31.)

Az adatkezelés célja: az, hogy az érintett az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos véleményét kinyilváníthassa az Adatkezelő szolgáltatásai minőségének javítása érdekében, továbbá Adatkezelő részéről kapcsolattartás az érintettel esetleges vendégpanasz miatt.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A kezelt adatok köre: érintett által megadott adatok, tipikusan: vezeték- és keresztnév, lakcím, e-mail cím, megjegyzés/vélemény.

Az adatkezelés időtartama: érintett kérésére az azonosíthatóság megszüntethető anonimizálással.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: Érintett tudomásul veszi, hogy a vendégkönyvet más érintettek, és harmadik személyek is elérhetik, ezért a vendégkönyv használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a vendégkönyvben meghatározott adatait más érintettek, valamint harmadik személyek is megismerhessék. Tekintettel arra, hogy Adatkezelő a vendégkönyvben megadott adatokat nem vizsgálja, de a vendégkönyvet elérhetővé teszi, ezért a vendégkönyv használatáért Adatkezelő felelősséget nem vállal. Ennek megfelelően érintett a vendégkönyvet körültekintően kell, hogy használja.

  1. Időpont egyeztetés

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől időpontot kérjenek, amely során személyesen egyeztethetnek az Adatkezelővel annak szolgáltatásairól, egyéb kérdésekről.

A személyes adatok kezelője: Cheblon Kft. (8419 Csesznek, Wathay Ferenc u. 31.)

Az adatkezelés célja: az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, időpont

Az adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

  1. Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez köti.

A személyes adatok kezelője: Cheblon Kft. (8419 Csesznek, Wathay Ferenc u. 31.)

Az adatkezelés célja: az érintett azonosítása, az érintett számára megfelelő szolgáltatás nyújtása a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, cím, megállapodás megkötéséhez szükséges további, szerződés tartalmi elemei körébe tartozó adatok, szolgáltatás tárgya, tartalma, díjazás, jogok és kötelezettségek

Az adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

  1. Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett a termékek/szolgáltatások ellenértékét bankon keresztül történő átutalással egyenlítse ki, illetve bankkártya adatainak megadásával bankkártya garanciát nyújtson az általa igénybe venni kívánt szolgáltatások biztosítékaként.

A személyes adatok kezelője: Cheblon Kft. (8419 Csesznek, Wathay Ferenc u. 31.)

Az adatkezelés célja: az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése.

Az adatkezelés jogalapja a bankon keresztül történő átutalás, és így a kapcsolódó adatok Adatkezelő részére történő közlése az érintett hozzájárulásán alapul – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A kezelt adatok köre: számlabirtokos neve, számlabirtokos bankszámla száma, átutalás közleménye, átutalás összege, bankkártya adatok (bankkártya száma, kártyán szereplő név, lejárat ideje)

Az adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év. Bankkártya adatok esetén a szerződésszerű teljesítés megtörténtéig, az igénybevett szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítéséig.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag azoknak a Munkatársnak jusson tudomására, akinek az a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükséges, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik. Bankkártya garanciaként kizárólag olyan online felületeken keresztül fogadunk és kezelünk bankkártya adatokat, melyek megfelelő biztonsági protokollal rendelkeznek.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 1. Érintett a banki átutalást az általa választott és számára elérhető csatornán teszi meg, vagy bankkártya adatainak megadásával bankkártya garanciát nyújt az általa igénybe venni kívánt szolgáltatások biztosítékaként.
 2. Érintett a banki átutalás megtörténtével, illetve bankkártya adatainak megadásával az Adatkezelő számára  megismerhetővé teszi a fenti adatait.
 3. Adatkezelő a banki átutalások esetén különösen a név, összeg, közlemény adatait ellenőrzi. Bankkártya garancia esetén a megadott adatokat kizárólag akkor kezeli, ha a mindenkori ÁSZF-ben foglalt lemondási feltételek megsértése esetén a kártyát terhelni jogosult, vagy a szerződésszerű teljesítés, illetve az igénybevett szolgáltatások kiegyenlítése az érintett előzetes hozzájárulásával a megadott kártyaadatok alapján történik.
 4. A banki átutalás, illetve a bankkártyás fizetés adatait Adatkezelő, könyvelői és számviteli feladatok ellátásával megbízott adatfeldolgozója felé átadhatja.

Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk könyvelési és egyéb számviteli feladatok ellátásához külső szolgáltató segítségét veszi igénybe a következők szerint.

Adatfeldolgozó neve

Székhelye

Adatfeldolgozói feladat leírása

Sárhegyi és Társa Ügyvédi Iroda

1022 Budapest, Árvácska u. 6.

Könyvelői és számviteli feladatok ellátása.

  1. Rendezvényekkel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelő, partnerei megbízásából számos rendezvényt szervez, szervezésben közreműködik, illetve a rendezvények lebonyolításában aktívan részt vesz. A rendezvények szervezése és megtartása körében személyes adatokat is kezelünk.

A személyes adatok kezelője: Cheblon Kft. (8419 Csesznek, Wathay Ferenc u. 31.)

A személyes adatok kezelésének célja: rendezvényekkel kapcsolatos információk továbbítása, egyes esetekben a rendezvény lebonyolításának dokumentálása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

A kezelt adatok köre: név, delegáló gazdálkodó szervezet, adott esetben a rendezvényen jelenlévők arcképe és más, a fénykép-vagy videofelvétel által rögzített más személyes adatok. Ezen adatok kezelésére egyrészt azért van szükség, hogy megfelelően azonosíthatók legyenek a regisztráló személyek, másrészt szükség esetén a rendezvény lebonyolítása képileg dokumentálható legyen.   

Az adatkezelés időtartama: az adatfelvételtől számított 5 év.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: A rendezvényre való regisztrációval az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait Adatkezelő a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, róla szükség esetén kép- és videofelvétel készüljön, amit Adatkezelő ellenszolgáltatás és korlátozás nélkül felhasználhasson a megőrzési időn belül, kizárólag a rendezvényről való tájékoztatás céljából.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, a hozzájárulás elmaradása esetén az érintett nem tud regisztrálni a rendezvényre.

  1. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Cégünk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által bérelt szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Cégünk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

 1. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül, a vonatkozó szabályzatunknak megfelelően. Az érintetteknek a lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.

  1. Tájékoztatáshoz való jog:

Cégünk megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban, az 1. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben cégünk munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.

  1. Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

 • Az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A fentieken túlmenően személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

  1. Helyesbítés joga:

E jog értelmében bárki kérheti a cégünk által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

  1. Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 4. vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  1. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén, tehát ha:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

  1. Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Cégünk word vagy excel formátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését.

  1. Tiltakozás joga:

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

  1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

    1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
    2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
    3. védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
    4. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
  1. Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  1. 4.10.Eljárási szabályok:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

  1. 4.11.Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

  1. 4.12.Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391 1400

E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: +36 (1) 457 7100

Fax: +36 (1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

 1. Egyéb információk

Adatkezelő kijelenti, hogy

 • a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

 

Kelt: Csesznek, 2022.06.01.

Nagy Ádám

ügyvezető
Cheblon Kft.

ÁRKALKULÁCIÓ & FOGLALÁS

Állítsa össze egyedi ajánlatát! Kalkulálja ki és foglalja le pihenését online, azonnali visszaigazolással, pár lépésben, alig 2 perc alatt!

Ajánlatkérés

Kérje ajánlatunkat egyszerűen pár pillanat alatt! Legkésőbb 24 órán belül elküldjük Önnek személyre szabott árajánlatunkat!